24.08.2023

Share

Homoseksualizm w religiach świata: Chrześcijaństwo, Islam, Judaizm, Buddyzm

Chrzecijastwo

Przez praktycznie ca historii chrzecijastwa homoseksualizm by postrzegany w chrzecijastwie jako grzech, a jego przyczyna (jako przyczyna wszelkiego grzechu w ogóle) by przypisywana zepsuciu ludzkiej natury i jej skonnoci do grzechu po upadku w grzech. Taki pogląd na stosunki homoseksualne jest zawarty w oficjalnym stanowisku Kocią katolickiego, prawosławnych lokalnych i starożytnych Kocioł wschodnich oraz wikszoci Koców protestanckich. W ramach prawosławia, a zwłaszcza katolicyzmu, istnieje teologowie, którzy kwestionuj oficjalne potępienie zwizkw homoseksualnych przez Koci.

Wrd wyzna protestanckich nie ma obecnie jednoci pogłów się w kwestiach zachowa homoseksualnych i skonnoci homoseksualnych. Wikszo koców protestanckich (w tym Koci Adwentystów Dnia Siódmego, wikszo kocioł baptystycznych, metodystycznych i zielonowitkowych) utrzymuje tradycyjny chrzecijaski pogląd na zachowania homoseksualne jako jeden z przejaw grzesznoci ludzkiej natury. Niektóre protestanckie organizacje religijne w Europie Zachodniej, Ameryce Pnocnej i Oceanii owiadczyy, e zachowania homoseksualne nie s grzeszne.

Islam

Homoseksualizm w islamie, zgodnie z konsensusem teologów, jest zabroniony. Podstaw tej decyzji jest Koraniczna Przyrowie o mieszkańcach Lut (Sodomy i Gomory), którzy rozgniewali Allaha, poniewa uywali mczyzn zamiast kobiet do namitnoci (al-A'raf 7:81). W islamie brakuje jednak holistycznej koncepcji homoseksualizmu, ktra obejmowaaby nie tylko msko, ale take zwizki platoniczne. Homoseksualizm jest zwykle postrzegany w kategoriach jego indywidualnych przejaww.

Niektrzy zwolennicy liberalnych ruchw w islamie popieraj rewizj tradycyjnych pogłów i opowiadaj się za nowoczesnym odczytaniem Koranu, w tym za traktowaniem homoseksualizmu. Uwaaj oni, e homoseksualizm nie powinien by uznawany za grzech, sprzeciwiaj się prawnym przeladowaniom homoseksualistów i opowiadaj się za ich destygmatyzacj w islamskiej hamartologii i w spoeczestwie w ogóle. Zgodnie z ich poglądami mona by prawdziwym muzułmaninem i jednoczenie pozostał gejem lub lesbijek.

Judaizm

Temat homoseksualizmu w judaizmie siga biblijnej Księgi Kapaskiej, która grozi kar mierci mczynie, ktry "bdzie kama z mczyzn jak z kobiet". Surowo proponowanej przez Tor kary moe odzwierciedla powag, z jak w czasach biblijnych traktowano stosunki midzy osobami tej samej pci. Talmudyczni prawodawcy orzekli, e wraz ze zniszczeniem wityni (w 70 r. n.e.) Sanhedryn utraci prawo do nakadania kary mierci

Historycznie rzecz biorc, wrd wyznawcw judaizmu dominowa pogld, e kontakty homoseksualne s grzeszne. Tradycyjnie tekst Tory by interpretowany jako zakazujcy wszelkiej homoseksualnej aktywnoci seksualnej. Jednak pogld ten zosta ostatnio zakwestionowany w wielu "zmodernizowanych" nurtach judaizmu (np. judaizm reformowany, judaizm rekonstrukcjonistyczny i judaizm konserwatywny, cho ten ostatni nie zezwala na seks analny)

Buddyzm

Klasyczne zasady buddyzmu definiuj homoseksualizm jako niewaciwe zachowanie seksualne.

Homoseksualizm by historycznie nieodcznym elementem buddyjskich kultur w Japonii i Chinach (o czym wiadcz w szczeglnoci chrzecijascy misjonarze). Wspczeni nauczyciele buddyjscy na og wzywaj do tolerancji i tolerowania homoseksualistw. Wielu nauczycieli popiera dopuszczalno zwizkw osb tej samej pci dla wieckich homoseksualistw..

Rnice regionalne

Postawy wobec homoseksualizmu wrd wierzcych mog si znacznie rni w zalenoci od kraju. Najbardziej intensywne badania socjologiczne w tej dziedzinie przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ostatnich latach toczya si gorca debata na temat postaw wobec homoseksualizmu, a w szczeglnoci na temat tego, czy maestwa osb tej samej pci s dopuszczalne.

Referencje

Zostaw komentarz